Πρότυπα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα σχεδιαστεί ένα πρωτότυπο σύστημα, το οποίο θα λάβει υπόσταση και θα λειτουργήσει σε δύο διαφορετικές Ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις με διαφορετικές πηγές βιοαερίου, προκειμένου να επαληθευτεί η τεχνολογία και να γίνει επίδειξή της κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα της λειτουργίας και στις δύο τοποθεσίες θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση του μαθηματικού μοντέλου το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά της μονάδας σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως και στην πιθανότητα μεταφοράς τεχνολογίας σε παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Λειτουργία του προτύπου στο Cadiz

Πρώτον το πρότυπο θα εγκατασταθεί στο ΧΥΤΑ του Miramundo-Los, στην τοποθεσία Cadiz (Ισπανία). Σε αυτή την περίπτωση η μονάδα θα αποτελείται από δύο κύριους εξοπλισμούς: έναν αντιδραστήρα νιτροποίησης, ο οποίος θα τροφοδοτείται από στραγγίσματα του ΧΥΤΑ και από ένα ανοξικό, στάγδην λειτουργίας βιόφιλτρο το οποίο θα τροφοδοτείται από το ρευστό εκροής, για τον βιοαντιδραστήρα νιτροποίησης και το βιοαέριο του ΧΥΤΑ.

Το πρότυπο θα λειτουργήσει για 12 μήνες με στόχο την συλλογή πληροφοριών για την βελτιστοποίηση της τεχνολογίας, την αναζήτηση των ορίων της τεχνολογίας, όπως και τον καθορισμό των στρατηγικών προηγμένου ελέγχου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λειτουργία του προτύπου στην Αθήνα

Το πρότυπο θα μετακινηθεί από το Cádiz σε Δημοτική μονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αθήνα (Ελλάδα), όπου θα λειτουργήσει για 12 μήνες ακόμη. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην άντληση πληροφοριών σχετικά με την απόδοση της τεχνολογίας του έργου BIOGASNET σε διαφορετικό σενάριο.

Σε αυτή την περίπτωση, η μονάδα, εντοπισμένη στην περιοχή της Αττικής θα επεκταθεί με έναν σύστημα προκειμένου να διεξάγει την απορρόφηση αμμωνιακών από το νερό, και αυτό το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του βιοαντιδραστήρα νιτροποίησης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ