ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ CÁDIZ

12μηνη λειτουργία στο περιβαλλοντικό συγκρότημα Miramundo-Los Hardales

Το πρωτότυπο, το οποίο εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο Cádiz (Ισπανία), αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία εξοπλισμού: έναν βιοαντιδραστήρα νιτροποίησης, ο οποίος τροφοδοτείται με στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής, και μια ανοξυγονική βιολογική πλυντρίδα η οποία τροφοδοτείται με τα λύματα του βιοαντιδραστήρα νιτροποίησης και το βιοαέριο από τα φρεάτια υγειονομικής ταφής.

 

Κύριος στόχος της εν λόγω λειτουργίας του πρωτοτύπου είναι η συλλογή πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογίας, την αναζήτηση των ορίων της τεχνολογίας, καθώς και τον καθορισμό προηγμένων στρατηγικών ελέγχου. Το πρωτότυπο θα λειτουργήσει για 12 μήνες στον χώρο υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων του Miramundo-Los Hardales και, έπειτα, θα μετακινηθεί σε μια δημοτική εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΕΔΣΑ) στην Αθήνα (Ελλάδα).

 

Η εγκατάσταση του πρωτοτύπου δίνει τη δυνατότητα να αποδειχθεί η ευρωστία της προτεινόμενης τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη ενός σημαντικού υποπροϊόντος (του στοιχειώδους θείου), πέραν της μείωσης της ποσότητας των λυμάτων που παράγονται κατά τη διαδικασία υγειονομικής ταφής.

Εγκατάσταση του πρωτοτύπου στην Αθήνα

ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περιβαλλοντικό οικολογικό πάρκο Miramundo-Los Hardales

Το περιβαλλοντικό συγκρότημα Miramundo-Los Hardales είναι ένας δημοτικός χώρος υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων στη Medina Sidonia (Cádiz), τον οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί η εταιρεία Bioreciclaje de Cádiz και ο οποίος ανήκει στον δημόσιο φορέα «Ente Provincial Consorcio Bahía de Cádiz».

Επί του παρόντος, στον χώρο υγειονομικής ταφής του Miramundo-Los Hardales δεν πραγματοποιείται χρήση ενέργειας από βιοαέριο και, επομένως, το παραγόμενο βιοαέριο υποβάλλεται πλήρως σε καύση σε πυρσό. Ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής περιλαμβάνει μια εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων και λιπασματοποίησης και έναν χώρο ελεγχόμενης απόθεσης.