Το έργο LIFE BIOGASNET

Αειφορικό σύστημα καθαρισμού βιοαερίου σε ΧΥΤΑ και μονάδες επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Το έργο LIFE BIOGASNET αποσκοπεί στην παρουσίαση μίας καινοτόμου, οικονομικής και περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας αποθείωσης βιοαερίου, η οποία βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες και είναι ικανή να παράξει βιοαέριο υψηλής ποιότητας και πολύτιμων τελικών παραπροϊόντων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσω μίας προσέγγισης Κυκλικής Οικονομίας: μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα των διεργασιών αποθείωσης και παράγοντας δευτερογενείς πρώτες ύλες, όπως στοιχειακό θείο και θειϊκό αμμώνιο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δράσεις κλειδιά

  • Προκαταρκτική Αξιολόγηση
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση ενός πρωτότυπου συστήματος
  • Λειτουργία σε δύο τοποθεσίες
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο, σχέδια αναπαραγωγής και μεταφοράς.

Στόχοι

  • Ελάττωση παραγωγής αποβλήτων
  • Προώθηση μίας χαμηλού άνθρακα και τεχνολογικά προηγμένης οικονομίας
  • Προώθηση αποδοτικών – ως προς την εξοικονόμηση φυσικών πόρων – και ανταγωνιστικών τεχνολογιών
  • Από το απόβλητο στους πόρους

Ομάδα Έργου

Το έργο BIOGASNET συντονίζεται από το Polytechnic University of Catalonia (UPC), ενώ 5 επιπλέον εταίροι συνεισφέρουν στο έργο: ένα τεχνολογικό κέντρο (Eurecat), δύο δημόσια Πανεπιστήμια (το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο του Cadiz), μία τεχνική εταιρεία (AERIS Tecnologías Ambientales SL) και ένας τελικός χρήστης (BIORECICLAJE de Cádiz SA).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ